ექსპორტის მართვის საფუძვლები

[EV0202] მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაცია და უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმი