ექსპორტის მართვის საფუძვლები

[EV0206] ევროკავშირის სტანდარტები