ექსპორტის მართვის საფუძვლები

[EV0301] ბაზრის კვლევის პროცესი და სტრუქტურა