ექსპორტის მართვის საფუძვლები

[EV0401] ექსპორტის სტრატეგიის პროცესი და სტრუქტურა