ექსპორტის მართვის საფუძვლები

[EV0603] წესები საზღვაო და საწყლოსნო ტრანსპორტის სახეობებისათვის