ექსპორტის მართვის საფუძვლები

[EV0801] სავაჭრო ნიშანი, ადგილწარმოშობის დასახელება და გეოგრაფიული აღნიშვნა