ექსპორტის მართვის საფუძვლები

[EV1006] პარტნიორის მნიშვნელობა ბაზრის შენარჩუნებასა და განვითარებაში