ექსპორტის მართვის საფუძვლები

[EV1001] გლობალური კონკურენცია და გრძელვადიანი განვითარების გეგმა